ביטול/ שינוי הזמנה


  • ביטול הזמנה או שינוי בהזמנה קיימת יתבצע באמצעות הטלפון או במייל בשעות הפעילות בלבד. 
  • שעות הפעילות ומענה טלפוני יעודכנו מעת לעת באתר.
  • שינוי / ביטול בהזמנה מראש ניתן לבצע עד 24 שעות קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות.
  • מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
  • במידה של ביטול עסקה אנו ראשיים לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  • במידה של החזר כספי, המזמין יקבל את כספו בחזרה דרך אמצעי התשלום שבו בוצע העסקה.
  • אנו מדגישים כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל מוצר שהתקבל באיכות ירודה), על המזמין להודיע לנו על כך תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לנו על כך במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות על כך.